RPO WS 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO WS 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Typ 1 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 • Wsparcie obejmuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP  NGO, instytucjami badawczymi.

Beneficjent jest zobligowany do realizacji inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jaki jest termin naboru?

 • Planowany nabór wniosków- III kwartał 2021

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

 • Alokacja zostanie określona po ogłoszeniu naboru

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna wartość projektu: 300 tys. PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.

Czy są ograniczenia?

 • Nabywane rzeczowe aktywa trwałe mogą być używane (dotyczy wyłącznie sektora MŚP), jednak  w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata od daty ich produkcji. W przypadku zakupu rzeczowych aktywów trwałych przez duże przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze, że nabywane aktywa muszą być nowe.
 • Wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 300 000 zł dla projektu;
 • Beneficjent najpóźniej w dniu przyznania pomocy tj. podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem rejestrowym np. wpis do EDG, KRS;
 • Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie świętokrzyskim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.
 • Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.
 • Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 30 grudnia 2020 roku.
 • Inwestycja musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R  w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia Biznes Planu zawierającego agendę prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Więcej informacji znajduje się w fiszce: RPO Świętokrzyskie 1.2 - infrastruktura B+R. (fiszka archiwalna) 

 

Typ 2 projekty badawczo - rozwojowe 

Na co?

1. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

 Wsparciem objęte będą projekty opierające się m.in. na: 

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • pracach rozwojowych,
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
 • walidacji danego rozwiązania,
 • uruchomieniu pierwszej produkcji(eksperymentalnej i niekomercyjnej).

2. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how czy innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej) jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, zakładających uzupełnienie bądź dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki danego przedsiębiorstwa

Dla kogo?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP  NGO, instytucjami badawczymi.

Beneficjent musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego lub zamierzać realizować projekt/inwestycję na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu?

 • 50 mln PLN

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna wartość projektu: 200 tys. PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Badania przemysłowe:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – max 80% wydatków kwalifikowalnych,
- dla średniego przedsiębiorstwa – max 75% wydatków kwalifikowalnych,
- dla dużego przedsiębiorstwa – max 65% wydatków kwalifikowalnych.

 • Prace eksperymentalne i rozwojowe:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – max 60% wydatków kwalifikowalnych,
- dla średniego przedsiębiorstwa – max 50% wydatków kwalifikowalnych,
- dla dużego przedsiębiorstwa – max 40% wydatków kwalifikowalnych.

Czy są ograniczenia?

 • Przedmiotem projektów badawczo- rozwojowych będzie zawsze koncepcja zawierająca zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące wdrożenia wyników tych prac.
 • Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, część projektu objęta pomocą powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii: badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Beneficjent jest zobligowany do realizacji inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • Beneficjent najpóźniej w dniu przyznania pomocy tj. podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do EDG, KRS.
 • Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż do dnia 30 grudnia 2020 roku.

 

Fiszka archiwalnaRPO Świętokrzyskie 1.2 - projekty B+R. 

Źródło:

Regulamin konkursu 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości,  Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, maj 2017

Regulamin konkursu 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Projekty Badawczo - Rozwojowe, maj 2017

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, maj 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.