RPO WS 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

RPO WS 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

 

Na co?

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw za pomocą:

 • modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
 • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Dla kogo?

 • MŚP.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach planowanego konkursu?

 • 40 mln PLN

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie do końca perspektywy?

 • 20 453 874 EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

Dla projektów dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii:

 • 70% dla średnich przedsiębiorstw i 80% dla mikro- i małych (koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji lub koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy),
 • 55% dla średnich i 65% dla mikro- i małych (w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości).

Dla pozostałych projektów:

 • do 55% dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 65% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Czy są ograniczenia?

 • wsparciem zostaną objęte inwestycje poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego,
 • preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania,
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego każdego budynku
 • projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że: będą tak zaprojektowane, że energia z nich pochodząca będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne; instalacja OZE będzie integralnym elementem systemu produkcji lub funkcjonowania przedsiębiorstwa; zastosowanie i moc tej instalacji będzie wynikała z audytu.

Fiszka konkursowa z poprzedniego naboru: Świętokrzyskie 3.2

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.