RPO WS 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

RPO WS 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Alokacja wyczerpana, nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania.

Na co?

Dotacje na projekty polegające na budowie (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, geotermalna oraz aerotermalna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

Dla kogo?

  • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,
  • związki i stowarzyszenia JST,

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach planowanego konkursu?

37 984 711 PLN

Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania dla projektu? 

 3 000 000,00 PLN

Jaki jest poziom maksymalnej intensywności wsparcia? 

do 60%

Ograniczenia:

1. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”.

2. Energia wytworzona z montowanych instalacji musi być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci  zewnętrznej (np.  elektroenergetycznej).

3. Instalacja ta powinna być montowana na dachu budynku mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji , dopuszcza się możliwość montażu instalacji na gruncie lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu.

4. Inwestycja pozwoli na uzyskanie redukcji emisji CO2 oraz co najmniej jednego z poniższych rodzajów zanieczyszczeń powietrza: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

5. Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej musi charakteryzować się wskazanymi poniżej limitami dotyczącymi wielkości mocy (w przypadku, gdy w ramach projektu zamontowane zostanie kilka urządzeń, należy zsumować ich moc):

- dla projektów wykorzystujących energię słoneczną (panele słoneczne, fotowoltaika łącznie): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

- dla projektów wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWth włącznie;

- dla projektów wykorzystujących energię energię aerotermalną (powietrzne pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 2017