RPO WS 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

RPO WS 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła

Konkurs planowany jest w IV kwartale 2020 r. 

Ogłoszenie naboru jak i kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów uzależnione będą od dostępności alokacji. 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 20 mln zł

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

 • Projekty dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne (kategoria interwencji 013)

Informacje dotyczące poprzedniego konkursu:

Na co?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, dotyczące:

 • wsparcie budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej oraz wymiany źródeł ciepła,
 • wsparcie zakresie modernizacji i/lub budowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz przedsięwzięcia polegające na wymianie bądź modernizacji źródeł ciepła z uwzględnieniem standardów ekologicznych.

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa, świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • duże przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • samorządowe osoby prawne,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • uczelnie,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje kultury.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie?

 • 5 mln PLN

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw do 80% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średnich przedsiębiorstw do 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużych przedsiębiorstw do 60% wydatków kwalifikowalnych (również jednostki samorządu terytorialnego), 

- W odniesieniu do sieci ciepłowniczych (dystrybucyjnych) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania

- Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie wymiany źródeł ciepła (pomoc de minimis) wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednakże nie więcej niż 500 000,00 zł.

- Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis.

- Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ograniczenia:

 • W przypadku przedsięwzięć dotyczących wymiany źródeł ciepła możliwe jest jedynie dofinansowanie inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak również w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.
 • Inwestycje w zakresie wymiany źródeł ciepła mogą zostać wsparte w przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły. Dodatkowo kotły muszą zostać wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 • W zakresie systemu ciepłowniczego wsparcie będą mogły otrzymać projekty które:
  - realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego spełniającego wymogi ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie lub
  - realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego nie spełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale w wyniku realizacji projektu będzie spełniać kryteria systemu efektywnego energetycznie
  lub 
  - realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego niespełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale Wnioskodawca oświadczy i udokumentuje, że najpóźniej na dzień zakończenia realizacji projektu osiągnięty zostanie poziom efektywnego energetycznie systemu, do czego przyczyni się także realizacja innej inwestycji zadeklarowanej przez Wnioskodawcę.
 • Wszystkie projekty muszą być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego/ audytu efektywności energetycznej ex-ante. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej, stanowiącej załącznik nr 18 do niniejszego regulaminu.
 • W przypadku nowych instalacji kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, maj 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.