RPO WS 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

RPO WS 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

Na co?

 • dotacja na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury turystycznej i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych  w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową,
 • wsparcie nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,
 • dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub też wpisanych do ewidencji innej niż rejestr Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • dotacja na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego,
 • dofinansowanie konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowaniem na cele turystyczne,
 • wsparcie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych i adaptacji budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowy nowych, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych,
 • dotacje na projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej np. cenne obiekty zabytkowe,
 • dofinansowanie rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.

Dla kogo?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie?

 • 55 499 229,00 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej:

         - do 55% wydatków kwalifikowanych dla MŚP,

         - do 45% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,

         - do 35% wydatków kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;

 • pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

           - do 80% wydatków kwalifikowanych;

 • do 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).

Czy są ograniczenia?

 • W ramach konkursu Wnioskodawca może otrzymać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową.
 • W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
 • W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
 • Wymagana jest zgodność projektu z planem działań przygotowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatwierdzonym przez jej organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą właściwej rady. Dopuszczą się możliwość złożenia na I etapie konkursu planu działań zatwierdzonego przez organ wykonawczy, jednakże na II etapie konkursu obligatoryjnie ww. dokument musi być przyjęty uchwałą właściwej rady.

 

Fiszka archiwalna: RPO Świętokrzyskie 7.2 

Źródło: Regulamin Dwuetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ-26-078/16, listopad 2016 .

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.