RPO WS 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

RPO WS 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

Alokacja wyczerpana, nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania.

Na co?

 • dotacja na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury turystycznej i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych  w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową,
 • wsparcie nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,
 • dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub też wpisanych do ewidencji innej niż rejestr Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • dotacja na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego,
 • dofinansowanie konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowaniem na cele turystyczne,
 • wsparcie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac rekonstrukcyjnych i adaptacji budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowy nowych, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych,
 • dotacje na projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej np. cenne obiekty zabytkowe,
 • dofinansowanie rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie

Dla kogo?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Jaki jest termin naboru?

Konkurs zakończony. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie?

55 499 229,00 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej:

         - do 55% wydatków kwalifikowanych dla MŚP,

         - do 45% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,

         - do 35% wydatków kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;

 • pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

           - do 80% wydatków kwalifikowanych;

 • do 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).

Czy są ograniczenia?

 • W ramach konkursu Wnioskodawca może otrzymać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową.
 • W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
 • W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
 • Wymagana jest zgodność projektu z planem działań przygotowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatwierdzonym przez jej organ wykonawczy lub przyjętym uchwałą właściwej rady. Dopuszczą się możliwość złożenia na I etapie konkursu planu działań zatwierdzonego przez organ wykonawczy, jednakże na II etapie konkursu obligatoryjnie ww. dokument musi być przyjęty uchwałą właściwej rady.

Fiszka archiwalna: RPO Świętokrzyskie 7.2 

Źródło: Regulamin Dwuetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ-26-078/16, listopad 2016 .

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2016