Informacje ogólne RPO WŚ 2014-2020

Informacje ogólne RPO WŚ 2014-2020

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczone zostanie 1,36 mld euro.

Dotacje w województwie świętokrzyskim przeznaczone będą przede wszystkim na: wsparcie innowacyjności, badania i prace B+R, podnoszenie konkurencyjności świętokrzyskich MŚP oraz inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

RPO WŚ składa się z 11 osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka
 • Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka
 • Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia
 • Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
 • Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja
 • Oś priorytetowa 6. Rozwój miast
 • Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne
 • Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
 • Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 • Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy
 • Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna

Poziom dofinansowania w województwie świętokrzyskim

Na projekty inwestycyjne:

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%

Średnie przedsiębiorstwa – 45%

Duże przedsiębiorstwa – 35%

Na projekty badawczo-rozwojowe:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% przy badaniach przemysłowych i do 60% przy pracach rozwojowych.

Średnie przedsiębiorstwa: do 75% przy badaniach przemysłowych i do 50% przy pracach rozwojowych.

Duże przedsiębiorstwa: do 65% przy badaniach przemysłowych i do 40% przy pracach rozwojowych.

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2017.