RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Na co?

Wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Typy projektów:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i uzupełniająco organizacyjnych/ marketingowych,
 • dokonywanie zasadniczych zmian  procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R,
 • W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin naboru?

III kwartał 2017

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach planowanego konkursu?

80 mln PLN.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie do roku 2020?

60 794 983 EUR.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: mikroprzedsiębiorca – 3 mln PLN, mały – 5 mln PLN, średni – 9 mln PLN.

Wsparcie z Unii udzielane jest w formie pomocy de minimis  kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Tylko w formie pomocy de minimis – do 80%. 

Jakie są wydatki kwalifikowane?

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 tys. zł dla projektu,
 • roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • leasing finansowy.

Czy są ograniczenia?

 • beneficjent musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • priorytetowo będą traktowane eko-inwestycje oraz eko-marketing,
 • wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.
 • projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami będą objęte preferencjami

Fiszka archiwalna: RPO Świętokrzyskie 2.5.

 

Źródło: Regulamin konkursu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, luty 2016.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wersja z lutego 2016.