RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

RPO WS 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Alokacja wyczerpana, nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania.

Typy projektów:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
 • dokonywanie zasadniczych zmian  procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

- Dofinansowaniu podlegają projekty charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.

- Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

- W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. 

Preferencyjne projekty:

 • Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia.
 • Eko-inwestycje oraz eko-marketing.
 • Gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne start-upy (działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
 • Inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.
 • Aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości. W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Wspierane będą wyłącznie projekty: 

 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie, lub
 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI: Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i Obszar uzdrowiskowy

Dla kogo? 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

Nabór zakończony. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach planowanego konkursu?

10 314 514,52 PLN.

Jaka jest minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych?

100 000 PLN.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Do 75%. 

Jakie są wydatki kwalifikowane?

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata (decydujący jest rok produkcji środka trwałego). W przypadku zakupu środków transportu za  kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalistyczne ujęte w dziale 742 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 1372) do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych;
 • wydatki w ramach cross-financingu, tj. koszty kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czy są ograniczenia?

 • w ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia;
 • projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • w ramach konkursu nie przewiduje się projektów realizowanych w partnerstwie, definiowanych zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 • w przypadku gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie powinien dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych jako załącznik obligatoryjny. Natomiast w przypadku braku pozwolenia na budowę/głoszenia robót budowlanych należy dostarczyć kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę najpóźniej do dnia zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 • Planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem rejestrowym.
 • W okresie od dnia złożenia dokumentacji projektowej do dnia ogłoszenia listy rankingowej nie jest możliwa zmiana statusu Wnioskodawcy. Po ogłoszeniu listy rankingowej do upływu 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, o zamiarze zmiany statusu Wnioskodawca/ Beneficjent zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić IZ RPOWŚ na lata 2014-2020. Zmiana statusu Wnioskodawcy/ Beneficjenta wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji IZ RPOWŚ na lata 2014- 2020, ze względu na zachowanie realizacji celów projektu.

Fiszka RPO Świętokrzyskie 2.5 (fiszka archiwalna). 

Źródło: Regulamin konkursu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, sierpień 2017.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, sierpień 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok, 2017