RPO WS 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

RPO WS 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Na co?

 • dotacje na zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub  prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,
 • dofinansowanie rozbudowy, przebudowy i wyposażenia obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowania ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,
 • wsparcie zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków,
 • dotacje z UE na promocję dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych,
 • dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Dla kogo?

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • samorządowe wojewódzkie osoby prawne,
 • instytucje kultury,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym archiwum państwowe),
 • ROT i lokalne organizacje turystyczne,
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
 • związki i stowarzyszenia jst,
 • kościelne osoby prawne,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność lub deklarujący prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • związki wyznaniowe,
 • szkoły i uczelnie artystyczne.

Jaki jest termin naboru?

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na III kwartał. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie?

10 666 666,67 PLN 

Jaka jest maksymalna wartość projektu?

Maksymalna wartość projektu: 5 mln EUR.

Organizacja wydarzeń kulturalnych dla pojedynczych imprez:

 • minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN,
 • dla kampanii promocyjnych 700 tys. PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • 80% dla projektów rewitalizacyjnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną);
 • 75% dla projektów nierewitalizacyjnych,
 • 75% dla projektów objętych pomocą publiczną z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na kulturę.

Czy są ograniczenia?

 • Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.
 • Dopuszcza się możliwość finansowania termomodernizacji obiektów infrastruktury kulturalnej w wysokości nie wyższej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli projekt dotyczy modernizacji kilku obiektów, termomodernizacja nie może przekroczyć 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania (obiektu) w ramach projektu.
 • Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu.

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, listopad 2015.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wersja z lutego 2016.