RPO WS 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

RPO WS 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Na co?

 • dotacje na zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,
 • dotacje na rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,
 • dotacje na zakup wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.
 • dotacje na promocję dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych).Działania informacyjno -promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu,
 • dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych.

Dla kogo?

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • samorządowe wojewódzkie osoby prawne,
 • instytucje kultury,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym archiwum państwowe),
 • ROT i lokalne organizacje turystyczne,
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
 • związki i stowarzyszenia jst,
 • kościelne osoby prawne,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność lub deklarujący prowadzenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • związki wyznaniowe,
 • szkoły i uczelnie artystyczne.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie?

 • 35 000 000 PLN

Jaka jest maksymalna wartość projektu?

 • Maksymalna wartość projektu: 5 mln EUR.

Organizacja wydarzeń kulturalnych dla pojedynczych imprez:

 • minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN,
 • dla kampanii promocyjnych 700 tys. PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

 • 80% dla projektów rewitalizacyjnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną);
 • 75% dla projektów nierewitalizacyjnych,
 • 75% dla projektów objętych pomocą publiczną z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na kulturę.

Czy są ograniczenia?

 • Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego dotyczyć mogą jedynie obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.
 • Warunki pozyskania dotacji na organizację wydarzeń kulturalnych: 
  ➢ szczególny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści,
  ➢ wkład w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura, mianowicie promowanie Kultury, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłu kreatywnego,
  ➢ wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego na realizację projektu (z wyłączeniem bezpośrednich przychodów ze sprzedaży biletów).

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.